სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

კატალოგი

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ღამის ბათუმი

სურათი

ბათუმის ნავსადგური


სხვა საკანონმდებლო აქტები

 

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ  
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ    

საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ    

საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ    

საქართველოს შრომის კოდექსი    

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი    

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ    

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი    


«««