სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


ბიბლიოთეკის სტატუსი
ბიბლიოთეკის სტატუსი

აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის, საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ და კულტურის შესახებ საქართველოს კანონებისა და ქალაქ ბათუმის მერიის სამართლებრივი აქტების საფუძველზე შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. ბიბლიოთეკა წარმოადგენს კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციულ დაწესებულებას.

 

მოკლე ინფორმაცია

 

სრული სახელწოდება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა"

ბიბლიოთეკის რეკვიზიტები

მისამართი: 6000 ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21

ტელ: 27 35 74

ფაქსი: 27 35 74

ვებ-გვერდი: www.bpl.ge

E-mail: bibliotekabatumis@gmail.com

                bibliotekasajaro@gmail.com

            

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

დირექტორი - ინგა გოგიბერიძე

ბიბლიოთეკის დაარსების თარიღი

1902 წელი

ბიბლიოთეკის ფართი

ძირითადი კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21) საერთო ფართია  1 517,09 კვ. მეტრი.

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილების (ჯავახიშვილის ქუჩა 72) საერთო ფართია  547.19 კვ. მეტრი.

ბიბლიოთკის თანამშრომელთა საშტატო რაოდენობა

76 ერთეული

მკითხველთა კატეგორია

ყველა კატეგორიის მკითხველი

სამკითხველო ადგილების რაოდენობა

ძირითადი კორპუსი (ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21) - 153 ადგილი

საბავშვო ახალგაზრდობის განყოფილება (ჯავახიშვილის ქუჩა №72) - 86 ადგილი

რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა

2010 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 3 642 მოქალაქე
2011 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 3 307 მოქალაქე
2012 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 3 429 მოქალაქე
2013 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 4 019 მოქალაქე
2014 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 4 912 მოქალაქე
2015 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 5 685 მოქალაქე
2016 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 6 019 მოქალაქე
2017 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 6 744 მოქალაქე
2018 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 7 392 მოქალაქე
 
ფონდის რაოდენობა

2010 წელი

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს 565 140 ერთეულს

მათ შორის:

წიგნი - 373 362 ერთეული

აუდიო წიგნი - 74 ერთეული

ჟურნალი - 155 834 ერთეული

გაზეთი - 30 740 ცალი და 3 900 კომპლექტი

ნოტი - 31 ცალი

აუდიო ვიდეო მასალა - 953 ცალი

რუქა - 35 ცალი

ფოტო მასალა - 167 ცალი

კალენდარი - 13 ცალი

პლაკატი - 13 ცალი

სასწავლო თამაშობანი - 18 ცალი

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 175 304 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 429 891 ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 215 350 ცალი, ჟურნალი 71 255 ცალი, გაზეთი 143 286 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ერთი "კომპიუტერული ცენტრის" 902 მომხმარებელმა 20 313 - ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 17 965-ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.


«««