სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

კატალოგი

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ღამის ბათუმი

სურათი

ბათუმის ნავსადგური


E-რესურსები
E-რესურსები

"ელ.რესურსები" შეიცავს როგორც ელექტრონულ საცნობარო ლიტერატურას კატალოგებს, ლექსიკონებს, ცნობარებს, ასევე ელექტრონულ ბიბლიოთეკას - ელექტრონულ ტექსტებს.

 

 

 

ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგებით შესაძლებელია იმის დადგენა, არის თუ არა ბიბლიოთეკაში ესა თუ ის გამოცემა და თუ არის, რა შენახვის შიფრითაა ფონდში დაცული.

"საქართველოს გაზეთები" მონაცემთა ბაზა შეიცავს საქართველოში დაბეჭდილ გაზეთებს და ერთჯერად გამოცემებს, მათ შორის, მიმდინარე გამოცემებსაც. ბაზაში მითითებულია ის გამოცემებიც, რომელთა არსებობაც სხვადასხვა წყაროდან არის ცნობილი.

აჭარის ციფრული ფოტომატიანე

წიგნების ელექტრონული ვერსია


«««