სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


ჩვენ შესახებ
ბიბლიოთეკის სტატუსი
ბიბლიოთეკის სტატუსი

აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის, საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ და კულტურის შესახებ საქართველოს კანონებისა და ქალაქ ბათუმის მერიის სამართლებრივი აქტების საფუძველზე შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. ბიბლიოთეკა წარმოადგენს კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციულ დაწესებულებას.

 

მოკლე ინფორმაცია

 

სრული სახელწოდება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა"

ბიბლიოთეკის რეკვიზიტები

მისამართი: 6000 ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21

ტელ: 27 35 74

ფაქსი: 27 35 74

ვებ-გვერდი: www.bpl.ge

E-mail: bibliotekabatumis@gmail.com

                bibliotekasajaro@gmail.com

            

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

დირექტორი - ჯონი საბაშვილი

ბიბლიოთეკის დაარსების თარიღი

1902 წელი

ბიბლიოთეკის ფართი

ძირითადი კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21)

საერთო ფართია  1 517,09 კვმეტრი.

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილების (ჯავახიშვილის ქუჩა 72) 

საერთო ფართია  547.19 კვმეტრი.

ბიბლიოთკის თანამშრომელთა საშტატო რაოდენობა

79 ერთეული

მკითხველთა კატეგორია

ყველა კატეგორიის მკითხველი

სამკითხველო ადგილების რაოდენობა

ძირითადი კორპუსი (ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21) - 153 ადგილი

საბავშვო ახალგაზრდობის განყოფილება (ჯავახიშვილის ქუჩა №72) - 86 ადგილი

რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა

2010 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 3 642 მოქალაქე
2011 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 3 307 მოქალაქე
2012 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 3 429 მოქალაქე
2013 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 4 019 მოქალაქე
2014 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 4 912 მოქალაქე
2015 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 5 685 მოქალაქე
2016 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 6 019 მოქალაქე
2017 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 6 744 მოქალაქე
2018 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 7 392 მოქალაქე
2019 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 7 057 მოქალაქე
2020 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 1 765 მოქალაქე
2021 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 2 483 მოქალაქე
2022 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 2 341 მოქალაქე
 
ფონდის რაოდენობა

2010 წელი

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

 

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს: 573 480 ერთეულს.

მათ შორის:

წიგნი 375 480 ცალი

აუდიო წიგნი – 84 ერთეული

აუდიო-ვიდეო მასალა – 1027 ცალი

ფოტომასალა – 182 ცალი

რუქა – 47 ცალი

კალენდარი - 14 ცალი

პლაკატი - 13 ცალი

ნოტი - 35 ცალი

სასწავლო თამაშობანი – 46 ცალი

ჟურნალი – 152 674 ერთეული

გაზეთი – 39 821 ცალი და 3 902 კომპლექტი.

 

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

2022 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრინდა (ჩაეწერა) 2 341 მკითხველი, დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 24 934 მკითხველს და მათზე გაცემულია 62 027 ბეჭდვითი ერთეული. მათ შორის: წიგნი 29 571 ცალი, ჟურნალი 4 735 ცალი, გაზეთი 27 721 ცალი. აგრეთვე, ,,ამერიკული კუთხის“ და კომპიუტერული ცენტრის 515 მომხმარებელმა 6 714 - ჯერ ისარგებლა კომპიუტერით (ინტერნეტით), 226 - ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალით. "

 

«««